Menu

Forretningsorden

 

Forretningsorden for Svaneke Idræts Klub:

Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende:

Ledelsen:
Bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen består af fem personer:

Formand
Økonomiformand
Aktivitetsformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Formand, økonomiformand og aktivitetsformand udgør ledelsen som varetager den daglige drift under ansvar overfor den samlede bestyrelse og generalforsamlingen. De fordeler opgaverne og ansvaret mellem sig.
De to bestyrelsesmedlemmer skal deltage i bestyrelsesmøder, være ledelsens sparringspartnere og med til at afgøre organisatoriske og økonomiske beslutninger.
Alle poster i bestyrelsen og udvalg er ulønnede. Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses – og udvalgsarbejdet for foreningen dækkes mod bilag.
Bestyrelsen har foreningsbetalt kontingent og kan deltage i alle aktiviteter.
Bestyrelsen kan tillade at en forretningsfører laver den daglige bogføring og årsregnskab med mere.. Økonomiformanden har stadig ansvaret.

Møder:
Ledelsen forventes at holde møde ca. en gang om måneden. De to bestyrelsesmedlemmer må gerne deltage.
Hele bestyrelsen holder møde ca. hvert kvartal.
Udvidet bestyrelsesmøde med alle udvalg ca. hvert halve år.
I forbindelse med ledelses- og bestyrelsesmøder kan enkelte eller flere udvalg være repræsenteret og deltage helt eller delvist i mødet.
Mødedatoer for faste møder i ledelse, bestyrelse og udvidede bestyrelsesmøder fastsættes for det kommende år, umiddelbart efter generalforsamlingen i februar måned. Datoerne skal være tilgængelige på hjemmesiden.
Bestyrelsen kan oprette udvalg til at klare løbende opgaver i foreningen. Fx til fester, loppemarked og sponsorer.

Aktivitetsudvalg:
Alle idrætsgrene styres af et aktivitetsudvalg som består af mindst 3 personer.
Udvalget skal sammen med økonomiformanden for hver sæson eller arrangement, udarbejde budget, der skal godkendes af bestyrelsen. Ved indkøb ud over budgettet skal dette forud godkendes af ledelsen og ved større beløb (10.000 kr) af bestyrelsen.
Udvalget må ikke selv lave sponsoraftaler eller kontakte personer, uden forudgående aftale med ledelsen/sponsorudvalget.
Det er udvalgets ansvar at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets aktiviteter. Bestyrelsen modtager referat fra udvalgets møder.
Bestyrelsen skal være orienteret om udvalgsmøder og må deltage. Dette skal meddeles udvalgsformanden inden mødet.
Udvalget har pligt til at bidrage til fællesskabet i foreningen, samt i diverse arrangementer, hvor foreningen indgår.
Medlemmer i et aktivitetsudvalg skal deltage i foreningens generalforsamling, hvor der også kan stilles spørgsmål til udvalgets beretning. Denne skal være tilgængelig i klubhuset og på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Reservekonto:
Foreningens reservekonto på 450.000 kr. er optjent af fodbold og badmintonudvalget. Brug af denne konto kan kun ske ved en generalforsamlings beslutning.

Nye tiltag:
Foreningen skal altid være parat til at tage imod nye ideer og hjælpe disse på vej. Ledelsen kan give økonomisk støtte og organisatorisk hjælp i startfasen.