Menu

Vedtægter

 

Vedtægter for Svaneke Idræts Klub

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Svaneke Idræts Klub med hjemsted i Bornholms regionskommune.
Foreningen er en sammenslutning af Svaneke Ibsker Gymnastik og Idrætsforening (SIGI) og Svaneke Boldklub (SB).

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, og ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel og sundhed.
Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab af andre foreninger
Foreningen er tilsluttet DGI, de enkelte afdelinger er tilsluttet et specialforbund under DIF. Foreningens medlemmer er pligtige til at overholde disse foreninger og organisationers love og bestemmelser.

 

§ 4 Medlemmer.
Stk. 1
Foreningen optager aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2
Til æresmedlemmer i klubben kan bestyrelsen udnævne medlemmer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats, hvis alle i bestyrelsen stemmer for det. Udnævnelsen af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Eksklusion
Er et medlem i restance med kontingent i 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Såfremt medlemmet ikke betaler restancen inden for 1 måned efter, at økonomiformanden skriftligt har mindet medlemmet om det.
Medlemmer som er ekskluderet på grund af restance kan kun genoptages efter at have betalt det skyldige beløb.
Når særlige forhold giver anledning til det, kan et flertal af bestyrelsen ekskludere et medlem. Medlemmet skal forinden have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og medlemmet kan inden 8 dage forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling. Når generalforsamlingen skal tage stilling til en eksklusion har den ekskluderede krav på særskilt meddelelse herom, senest 3 dage forinden. På generalforsamlingen har medlemmet adgang til at forsvare sig. Spørgsmålet optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme flertal som fastsat i § 13 vedrørende lovændringer.

§ 7 Ledelse
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges 2 til 3 medlemmer i lige år, og 3 til 4 medlemmer i ulige år. 
Der vælges en suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, økonomiformand, en næstformand og en sekretær.
Foreningen tegnes af formanden. I dennes forfald af økonomiformanden eller næstformanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af enten formanden eller økonomiformanden. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 2: For at opretholde købekraften af Svaneke Idræts Klubs opsparede formue kan klubbens ledelse placere midler i værdipapirer med følgende betingelser:            Risikomæssigt må midlerne kun placeres i grøn eller gul kategori jvf finanstilsynets trafiklys risikomærkning af investeringsprodukter. Risikovilligheden ved placeringen må ikke være højere end middel risiko. Midlerne skal som udgangspunkt kunne undværes i den daglige økonomi i minimum 3 år. Placeringen foretages efter rådgivning af foreningens bankforbindelse.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed:

Stk 1:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Dog ved køb, salg, pantsætning og budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.

Vedtagelser afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger og den godkendes af mødedeltagerne.
Stk. 2
Der kan oprettes udvalg til de forskellige afdelinger. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg. I små idrætsgrene kan der laves et fælles udvalg.
Udvalgene består af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre.
Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder.
Udvalgene er til enhver tid ansvarlige overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.

Øvrige udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, også med medlemmer udenfor bestyrelsen. Sådan et udvalg, er kun ansvarlig overfor bestyrelsen.

§ 8 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, foreningen hæfter alene med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingent forpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9 Generalforsamling
Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen med dagsorden indkaldes med mindst 14 dages varsel, på foreningens hjemmeside, samt mail til alle medlemmer og sociale medier. Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet.
Stk. 2
Stemmeret har aktive og passive medlemmer som ikke er i kontingentrestance og som har været medlemmer i mindst 3 måneder.
Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
Valg af dirigent Valg af referant. Beretning af hovedformand Beretninger fra udvalg skal ligge i klubhuset og på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetter Behandling af indkomne forslag Valg af ledelses- og bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Valg af revisor og revisor suppleant. Valg af fanebærer. Eventuelt.
Dagsorden skal indeholde oversigt over personvalg til bestyrelsen.
Stk. 4
Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af dirigenten samt bestyrelsen. Beslutning sker ved simpelt stemmeflertal jf. § 13. Afstemning skal ske skriftligt såfremt blot et medlem forlanger dette.
Stk. 5
Under punktet eventuelt kan intet besluttes.
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer, med motiveret dagsorden stiller skriftligt forslag herom, og den skal afholdes senest 1 måned efter påkravet, med samme indvarslingsfrist som ordinær generalforsamling.

§ 11 Regnskab
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.
Stk. 2
Driftsregnskab for foreningen opdelt i aktiviteter samt samlet status pr. 31. december skal afleveres til revisoren senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3
Udover regnskab, udfærdiges der i foreningen budgetter.

§ 12 Revision
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisor suppleant for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revision foretages mindst en gang årligt. Revisoren er pligtig til at overbevise sig om, at foreningens kassebeholdning og eventuelle formue er til stede. Revisoren afleverer regnskabet med påtegning og eventuelle bemærkninger til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 13 Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan ske på enhver gyldig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14 Foreningens ophævelse
Stk. 1
Foreningens opløsning kan ikke finde sted, så længe der består en aktiv del af foreningen.

Eventuel opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2
Efter vedtagelse om opløsning, nedsættes et udvalg på 5 personer, som bemyndiges til at afvikle foreningens aktiver og forpligtigelser.
Stk. 3
Eventuel formue tilfalder almennyttige/ almene velgørende formål på Bornholm primært idræt i postnummer 3740 Svaneke.

Vedtaget på generalforsamling den 22. april 2008

Jesper Vigel/Bjarne Brandt
Dirigent/Formand

Søren Holm/Jan Dyrholm
Økonomiformand/Aktivitetsformand

Morten Hjorth Hansen/Rosa Andersen
Bestyrelsesmedlem/Bestyrelsesmedlem

Ændret på generalforsamling den 27. maj 2021

Jesper Vigel/Allan Bahn Sørensen                                                                                          Dirigent/Formand

Søren Holm/Louise Kenneth                                                                                                Økonomiformand/Næstformand

Peter Clausen/Peter Kofoed Dam                                                                                         Bestyrelsesmedlemmer

 

Luk